เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping

เป้าหมายความเข้าใจ(นักเรียน)
1. เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับ ความรู้สึก ป่าไม้ ครอบครัว เรื่องของสัตว์ และเรื่องของสี โดยใช้  Present Simple Tense และ Past Simple Tense ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping การแสดงละคร ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
2. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่านชิ้นงานและภาระงานที่หลากหลาย เช่น การสนทนา Diary นิทาน บทบาทสมมติ ละคร ร้องเพลง Mind Mapping ฯลฯ