เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่  2 ระหว่าง วันที่ 11-15 สิงหาคม 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคจาก เรื่อง Little Bear and Emily ได้ถูกต้องตามหลักภาษา เติมคำศัพท์ในช่องว่างเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
11
August, 2014


เนื้อหา/โจทย์
 Contents 1 Little Bear and Emily
คำถาม
- How do you do?
- When did you come to school?
- How did you come to school?
เครื่องมือคิด
-Brainstorms เรื่อง Little Bear and Emily
-Key Question
-Blackboard Share  คำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily
บรรยากาศ/สื่อ
- Picture Cards
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการการคำถาม
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do? หลังจากนั้นครูเล่านิทานเรื่อง Little Bear’s Friend
เชื่อม
ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแจกหนังสือ Little Bear’s Friend หลังจากนั้นครูอ่านเรื่อง Little Bear and Emily แล้วให้นักเรียนอ่านตาม
ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย หลังจากเขียนให้แต่ละคู่เขียนคำศัพท์บนกระดานกลุ่มละ คำที่ไม่ซ้ำ
- ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกเสียงเป็นรายบุคคล
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดพร้อมแปลความหมาย
ครูและนักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่เรียน
ชิ้นงาน 

ภาระงาน
สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานภาษาอังกฤษ Little Bear and Emily
นักเรียนอ่านบทความเรื่อง He Gets Dressed, Sees His Friendความรู้
นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
นักเรียนสามารถแปลความหมายคำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily ได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคจากเรื่อง Little Bear and Emilyได้
ทักษะ
- ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
สามารถคิดเชื่อมโยงบุคคลในครอบครัวเพื่อวาดภาพประกอบได้
นำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
      2
12
August, 2014
เนื้อหา/โจทย์
 Past Simple Tense
คำถาม
- How do you do?
- When did you come to school?
- How did you come to school?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms คำศัพท์
- Key Question
- Wall Thinking
 บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ครูทบทวนคำศัพท์ ผ่านการเล่นเกม Hot ball 
เชื่อม
ครูแจก Sheet กริยา 3 ช่อง หลังจากนั้นครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน แล้วสุ่มอ่านเป็นรายบุคคล
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง
ใช้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดเติมคำลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์
ชิ้นงาน
แบบฝึกหัดเติมคำลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกริยา 3 ช่องรวมทั้งเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์


ความรู้
นักเรียนสามารถเติมคำลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ได้
ทักษะ
- ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
สามารคอ่านและเขียนคำกริยา 3 ช่องได้ถูกต้อง
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
สามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
2
13
August,2014
เนื้อหา/โจทย์
Past Simple Tense
คำถาม
- How do you do?
- When did you come to school?
- How did you come to school?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- Picture Cards
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ

ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ครูทบทวนคำศัพท์ให้นักเรียนอ่านทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง
เชื่อม
ครูอธิบายหลักการใช้ Past Simple Tense หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคเช่น
Little Bear saw the river.
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ Past Simple Tense
 ใช้
นักเรียนเติมคำลงในช่องว่าง หลังจากนั้นแต่งประโยค 5 ประโยค
ชิ้นงาน
-
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งประโยคให้อยู่ในรูปอดีตอ่านออกเสียงคำศัพท์


ความรู้
นักเรียนสามารถแต่งประโยคให้อยู่ในรูปอดีตได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
อ่านและเขียนคำศัพท์คำกริยา 3 ช่อง และประโยคโดยใช้ ได้ถูกต้อง
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่สอง ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแจกหนังสือ Little Bear’s Friend หลังจากนั้นครูอ่านเรื่อง Little Bear and Emily แล้วให้นักเรียนอ่านตาม ส่วนมากสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง นักเรียนตื่นเต้นและสนใจในการเรียนจากหนังสือนิทาน หลังจากนั้นครูอธิบายหลักการใช้ Past Simple Tense และยกตัวอย่างประโยคเช่น Little Bear saw the river. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง ตอนแรกครูพานักเรียนอ่าน อ่านพร้อมกัน แล้วสุ่มให้อ่านทุกคน พี่ป.5 ส่วนมากสามารถ อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง มีบางส่วนที่ไม่สนใจและอ่านไม่ได้ หลังจากนั้นทำแบฝึกหัดเปลี่ยนจากประโยคที่เป็น Present Simple Tense ให้เป็น Past Simple Tense ตอนแรกนักเรียนยังงงๆ ครูจึงอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

    ตอบกลับลบ