เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week3


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 3 ระหว่าง วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา เติมคำศัพท์ในช่องว่างเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์เข้าใจและแปลความหมายจากเรื่อง Little Bear and Emily ได้ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
18
August, 2014


เนื้อหา/โจทย์
 Contents 1 Little Bear and Emily 


คำถาม

- How many animals?
- What animals are there in the story?
- Who is drawing a picture?
- Do you think how does the Little Bear look like?

เครื่องมือคิด
-Brainstorms เรื่อง Little Bear and Emily
-Key Question
-Blackboard Share  คำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily

บรรยากาศ/สื่อ
- Picture Cards
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการการคำถาม
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you? หลังจากนั้นครูเล่านิทานเรื่อง Little Bear’s Friend  ครูโชว์รูปภาพแล้วถามนักเรียนด้วยประโยค
- How many animals?
- What animals are there in the story?
- Who is drawing a picture?
- Do you think what does the Little Bear look like?

เชื่อม
ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแจกหนังสือ Little Bear’s Friend หลังจากนั้นครูอ่านเรื่อง Little Bear and Emily แล้วให้นักเรียนอ่านตาม
ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย หลังจากเขียนให้แต่ละคู่เขียนคำศัพท์บนกระดานกลุ่มละ คำที่ไม่ซ้ำ
- ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกเสียงเป็นรายบุคคล

ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดพร้อมแปลความหมาย
ครูและนักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่เรียน
ชิ้นงาน 

ภาระงาน

สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานภาษาอังกฤษ Little Bear and Emily
นักเรียนอ่านบทความเรื่อง He Gets Dressed, Sees His Friend
ความรู้
นักเรียนสามารถแปลความหมายคำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily ได้

ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคจากเรื่อง Little Bear and Emilyได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นคุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
      3
19
August, 2014
เนื้อหา/โจทย์
Contents 1 Little Bear and Emily 


คำถาม

What about the story do you think?

เครื่องมือคิด
-Brainstorms แปลความหมายจากเรื่อง Little Bear and Emily
-Key Question
- Show & Share ชิ้นงานเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่แปล
- Wall Thinking

 บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการเพลง hokey pokey song
หนังสือ Little Bear and Emily
แผ่น chart เรื่อง He Gets Dressed, Sees His Friend
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ครูทบทวนคำศัพท์ ผ่านการเล่นเกม Hot ball 

เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Little Bear and Emily 
ครูกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการถามด้วยประโยค
What about the story do you think?

ใช้
ครูให้นักเรียนแปลความหมายเรื่อง Little Bear and Emily
ชิ้นงาน
แปลความหมายเรื่อง Little Bear and Emily

ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นแปลความหมาย คาดเดาจากเนื้อเรื่องที่อ่าน
นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่อง A Kiss For Little Bear 

ความรู้
นักเรียนสามารถแปลความหมายใจโดยใช้ถ้อยคำของตัวเองจากกเรื่อง Little Bear and Emily ได้

ทักษะ
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคจากเรื่อง Little Bear and Emilyได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
3
20
August,2014
เนื้อหา/โจทย์
Contents 1 Little Bear and Emily 


คำถาม

- What does it mean?
- Can you read the words?

เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall Thinking

บรรยากาศ/สื่อ
- Picture Cards
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม Bingo

ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ครูทบทวนคำศัพท์ผ่านการเล่นเกม Bingo

เชื่อม
ครูเขียนเนื้อเรื่อง Little Bear and Emily บนกระดาน โดยเว้นช่องว่างเพื่อให้นักเรียนเติมคำศัพท์ โดยที่ครูจะมีคำศัพท์เพื่อให้เลือกตอบบนกระดาน
ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยค หลังจากนั้นครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เติม

 ใช้
นักเรียนเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับประโยค
ชิ้นงาน
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับเรื่อง
A Kiss For Little Bear


ภาระงาน

นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์


ความรู้
นักเรียนสามารถเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับประโยคได้

ทักษะ
- นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่สาม กิจกรรมของพี่ ป.5 ช่วงแรกของสัปดาห์พี่ ป.5 ได้เรียนรู้คำศัพท์ก่อนที่จะมาอ่านเนื้อเรื่อง Little Bear’s Friend พี่ ป.5 สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้ ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร หลังจากนั้นครูให้เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยครูอ่านคำศัพท์แล้วให้นักเรียนเติมคำ ในกิจกรรมนี้มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือพี่ ป.5 คุยกันเสียงดังทำให้เพื่อนส่วนมากที่ตั้งใจไม่ได้ยินครูแก้ไขโดยการหยุดพูดและครูพูดด้วยประโยค
    ขอบคุณพี่____ที่ตั้งใจ เมื่อเสียงเงียบครูก็ดำเนินกิจกรรมต่อ และในกิจกรรมสรุปเรื่อง Little Bear and Emily
    พี่ ป.5 สามารถสรุปเรื่องราวได้ บางคนที่ไม่รู้คำศัพท์ก็สามารคสรุปเรื่องราวได้โดยการสังเกตจากรูปภาพ

    ตอบกลับลบ