เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 10 ระหว่าง วันที่ 6-10 ตุลาคม 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือ Mind Mapping ได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome

10

6-10
October 2014
เนื้อหา/โจทย์
What did we learn?

คำถาม
What did you learn?

เครื่องมือคิด
- Mind Mapping
(What did we learn?)
- Brainstorms (สิ่งที่ได้เรียนรู้)
- Blackboard Share (สิ่งที่ได้เรียนรู้)

ครู ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter2

บรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ชง
ทบทวนเนื้อหาและสิ่งที่เรียนรู้ใน Quarter 2 จากนิทานเรื่อง Little Bear's friend, Adjective, Prepositions,  Pronoun, Family, forest, and feeling

เชื่อม
ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือ Mind Mapping เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter2

ชิ้นงาน 
Mind Mapping (What did we learn?)

ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter2
ความรู้
- นักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ใน Quarter 2 โดยใช้  Mind Mapping ได้
-เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2

 ทักษะ
ประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของภาษาอังกฤษใน Quarter2 คุณครูได้ให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการถามและให้นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรม นักเรียนส่วนมากสามารถระบุคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้จาก Quarter2 ได้ เช่น Preposition, Little Bear’s Friends ในการเขียนสรุปองค์ความรู้ครูแจกกระดาษให้ คนละ 3 แผ่นแล้วให้เขียนคำศัพท์อะไรก็ได้ คนละ 3 คำ หลังจากนั้นนำไปติดบนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่คำเช่น in, on, under คือ Preposition แต่มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม

    ตอบกลับลบ