เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 4 ระหว่าง วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ เขียน อ่าน ออกเสียงคำศัพท์ จากเรื่อง Little Bear and Emily และใช้ There is/are และ Object Pronoun ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
25
August, 2014เนื้อหา/โจทย์
- Contents 1 Little Bear and Emily
- Jungle

คำถาม

- How many animals in the Little Bear and Emily ?
- What animals are there in the Little Bear and Emily?
- Do you think what does the Little Bear look

เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน

บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยใช้การถาม/ตอบ
- หนังสือ Little Bear’s Friend

ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? How’s the weather today? ครูสุ่มถามเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นให้จับคู่ ครูแจกหนังสือ Little Bear’s Friend แล้วถามนักเรียนด้วยประโยค
 - How many animals in the Little Bear and Emily?
- What animals are there in the Little Bear and Emily?
- Do you think what does the Little Bear look

เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากเรื่องLittle Bear and Emily
- ครูให้นักเรียนอ่านฝึกนออกเสียงเรื่อง Little Bear and Emily หลังจากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวสิ่งที่อยู่ในป่า จากเรื่องLittle Bear and Emily เช่น world, river, etc.
- ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ แล้วให้สุ่มอ่านเป็นรายบุคคล

ใช้
- นักเรียนอ่านเรื่อง  Little Bear and Emily
- นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้มาวาดภาพ ตามจิตนาการของแต่ละคน หลังจากนั้นเขียนหมายเลขกำกับในแต่ละภาพ  พร้อมเขียนตารางคำศัพท์
ชิ้นงาน 
วาดภาพ ตามจิตนาการของแต่ละคน หลังจากนั้นเขียนหมายเลขกำกับในแต่ละภาพ  พร้อมเขียนตารางคำศัพท์ 

ภาระงาน

สนทนาพูดคุย ฝึกการถาม/ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และอ่านออกเสียงคำศัพท์จากเรื่องจากเรื่อง  Little Bear and Emily


ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์สะกดคำได้ถูกต้องตามหลักภาษา

ทักษะ
- นักเรียนสามารถ วิเคราะห์คำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily ได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
26
June,2014
เนื้อหา/โจทย์
Contents 1 Little Bear and Emily
คำถาม
What did you see?
Where is it?
- How many animals did you see?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการถามตอบ
- Flash Cards (Phonics)
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning.
How do you do? หลังจากนั้นครูทบทวนเสียงสระ phonics a e i o u เพื่อฝึกทักษะการอ่าน
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ที่มีเสียงสระ phonics a e i o u
- ครูแจกซองประโยคใน 1 ซองมีอยู่ 8 ประโยคซึ่งมาจากเรื่อง  Little Bear and Emily หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนเรียงประโยคให้
ถูกต้องเช่น
He saw the green hill.

He opened his eyes. 
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยค
ใช้
นักเรียนเขียนประโยคลงในสมุดพร้อมกับวาดภาพให้สอดคล้องกับประโยค


ชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีเสียงสระ phonics a e i o u


ความรู้
นักเรียนสามารถ เรียงประโยคได้จากเรื่อง Little Bear and Emily ถูกต้องตามหลัก
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่อง Little Bear and Emily ได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
27 June,2014
เนื้อหา/โจทย์
  Contents 2 “Duck, Baby Sister”
(guess the story)


คำถาม
What did you see?
What animal did you see?
Can you guess the story

เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงาน

บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
- หนังสือ Little Bear’s friend ( Contents 2 “Duck, Baby)
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do? หลังจากนั้นครูนำเสนอเรื่อง  Duck, Baby Sister แล้วถามด้วยประโยค
What did you see?
What animal did you see?
Can you guess the story?


เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากเรื่อง Duck, Baby Sister หลังจากนั้นครูพานักเรียนอ่านออกเสียงเรื่อง Duck, Baby Sister
- ครูให้นักเรียนคาดเดาเรื่องจากภาพที่เห็น แล้วถามด้วยประโยค
Can you guess the story?
What happen in the story?
- ครูและนักเรียนสนทนา ระดมความคิด คาดเดาเรื่อง


ใช้

นักเรียนเขียนคาดเดาเนื้อเรื่องพร้อมวาดภาพ จากเรื่อง  Duck, Baby Sister
ชิ้นงาน 
เขียนคาดเดาเนื้อเรื่องพร้อมวาดภาพ จากเรื่อง  Duck, Baby Sister

ภาระงาน

การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นคาดเดาเรื่อง  Duck, Baby Sister

ความรู้
นักเรียนสามารถคาดเดาเรื่องราวจากเรื่อง “Duck, Baby Sister”

ทักษะ
- นักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง “Duck, Baby Sister”ได้ถูกต้อง

- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
2 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่4 นี้ คุณครูปรับเปลี่ยนกิจกรรม เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ๆ ป.5 ไม่ค่อยสนใจกิจกรรม คุณครูจึงใช้ Active Learning ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เช่น เล่นเกม และนำคำศัพท์จากเรื่อง Little Bear มาเรียงประโยคใหม่ หรือเรียนตามคำสั่งคุณครู/ตัวแทนเพื่อน ทุกคนสนุก สนใจ มีสมาธิ ต่างคนต่างจดย่อกับงานของตนเอง รวมทั้งได้เรียนรู้ส่วนประกอบและชนิดของคำ(โดยไม่รู้ตัว pattern เกิดขึ้นเอง) และคุณครูได้ทบทวนเสียงสระ phonics a e i o u เพื่อฝึกทักษะการอ่าน ทุกคนสนใจและอ่านได้ดี

    ตอบกลับลบ
  2. ในสัปดาห์ที่4 พี่ ป.5 ให้ความสนใจ และสนุก มีสมาธิในการเรียนผ่านกิจกรรม เกม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ครูได้ปรับเปลี่ยน ครูได้เรียนรู้ว่าพี่ ป.5 จะสนใจการเรียนที่เรียนผ่านกิจกรรม และได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

    ตอบกลับลบ