เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 5 ระหว่าง วันที่ 1-5 กันยายน 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ สามารถ อ่าน เขียน ออกเสียงคำศัพท์ จากเรื่อง Duck, Baby Sister และใช้ Subject Pronoun, Object Pronoun and Adjective ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
 September,2014เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “Duck, Baby Sister”
- Adjective
คำถาม
What did you see?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
หนังสือ Little Bear’s friend ( Contents 2 “ Duck, Baby Sister )

ชง
 ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? หลังจากนั้นครูทบทวนคำศัพท์ผ่านเกม Word Search โดยครูแจก sheet ชุดคำศัพท์ ให้นักเรียนคนละ แผ่น แล้วให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์จากตารางตัวอักษร ให้ได้มากที่สุดโดยครูกำหนดเวลาในการทำ นาที
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้จากตารางตัวอักษร พร้อมอ่านออกเสียงคำศัพท์
ครูและนักเรียนอ่านนิทานเรื่อง “Duck, Baby Sister” หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างคำ Adjective จากเนื้อเรื่องบนกระดาน เช่น little, nice, tall, etc. พร้อมตัวอย่างประโยค
ครูอธิบายหลักการใช้ คำ Adjective ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำ  Adjective ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล
ใช้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ  Adjective

ชิ้นงาน 
ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ  Adjective
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Adjective
 และอ่านออกเสียงจากเรื่อง  “Duck, Baby Sister” 

ความรู้
นักเรียนสามารถใช้คำ  Adjective
ในประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
นักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง “Duck, Baby Sister”ได้ถูกต้อง
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

2  September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “Duck, Baby Sister”
- Subject Pronoun
คำถาม
What did you see?
How to use Subject Pronoun?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม
หนังสือ Little Bear’s friend ( Contents 2 “ Duck, Baby Sister )

ชง
ครูทักทายนักเรียน What did you do on your holiday? Where did you go on your holiday?
ครูพานักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง “Duck, Baby Sister”
เชื่อม
ครูยกตัวอย่างประโยคจากเรื่อง “Duck, Baby Sister” เช่น Little Bear, Emily and Lucy were on the way to Owl’s house. They came to the pond.
หลังจากนั้นครูอธิบายหลักใช้ 
 Pronoun จากประโยค แล้ว ครูนำเสนอคำศัพท์  Pronoun บนกระดาน เช่น
I, You We, They, he, She, It
ครูออกเสียงคำศัพท์เช่น Bear แล้วให้นักเรียนตอบเป็น Pronoun ให้สอดคล้องกับคำศัพท์ที่ครูพูด
ใช้
นักเรียนเขียนประโยคที่มี  Subject Pronoun  จากเรื่อง Duck, Baby Sister พร้อมวาดภาพประกอบเช่น
Little Bear, Emily and Lucy were on the way to Owl’s house. They came to the pond.

ชิ้นงาน
เขียนประโยคที่มี  Subject Pronoun  จากเรื่อง Duck, Baby Sister พร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด จากบทความที่อ่าน
ความรู้
นักเรียนใช้ Subject Pronoun ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะนักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง “Duck, Baby Sister”ได้ถูกต้อง
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

3  September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “Duck, Baby Sister”
- Object Pronoun
คำถาม
- What did we learn on yesterday?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms การใช้ Subject Pronoun และ Object Pronoun
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
หนังสือ Little Bear’s friend ( Contents 2 “ Duck, Baby Sister )

ชง
- ครูทักทายนักเรียน What did you do on your holiday? Where did you go on your holiday?
- ครูพานักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง “Duck, Baby Sister”
เชื่อม
หลังจากนั้นครูนำเสนอเรื่อง Object Pronoun เช่น me, you, us, him, her, it, them ครูยกตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบการใช้ Subject Pronoun และ Object Pronoun  เช่น
     Subject Pronoun      Object Pronoun
Little Bear   likes    Emily
     He           likes        her    .
ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้ Subject Pronoun และ Object Pronoun ในประโยค
ใช้
นักเรียนเขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง  Duck, Baby Sister และสิ่งที่ได้เรียนรู้


ชิ้นงาน
เขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง  Duck, Baby Sister และสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับเรื่อง  Object Pronoun

ความรู้
นักเรียนสามารถใช้  Object Pronoun ในประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและสามารถเขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง  Duck, Baby Sister ได้
ทักษะ
นักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง “Duck, Baby Sister”ได้ถูกต้อง
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 5 ครูให้นักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง Little Bear and Emily หลังจากนั้น ครูแจกบัตรภาพพร้อมคำศัพท์จากเรื่อง Little Bear and Emily ให้นักเรียนแต่ละคน เช่น Little Bear, grandmother, Grandfather, owl, Emily ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ตัวเองได้ หลังจากนั้นครูเขียน He, She, It, and They บนกระดานแล้วให้นักเรียนนำภาพที่ได้ไปติดโดยให้สอดคล้องกับคำที่เป็น Pronoun กิจกรรมนี้พี่ ป.5 สนใจ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม นักเรียนส่วนมากสามารถนำคำศัพท์ที่ได้ไปติดเพื่อให้สอดคล้องกับ Pronoun ได้ถูกต้อง

    ตอบกลับลบ