เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

Week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 7 ระหว่าง วันที่ 15-19 กันยายน 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ เขียน อ่าน ออกเสียงคำศัพท์ จากเรื่อง “Your Friend, Little Bear” และ Clothes ได้ สามารถใช้ Pronoun และ Past Simple Tense ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
15  September 2014


เนื้อหา/โจทย์
- “Your Friend, Little Bear”
- Pronoun
คำถาม
- What did you see vocabulary in the song?
- What does it call?
เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms เรื่องราวจากนิทาน A Kiss For Little Bear
- Blackboard Share
- Show and Share ชิ้นงาน
- Wall thinking  ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านเพลง Pronoun Song
- นิทาน“Your Friend, Little Bear”
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you? ครูเปิดเพลง pronoun Song ให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นให้นักเรียนร้องตามพร้อมแสดงท่าทางประกอบ
ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้จากวิดีโอด้วยประโยค
- What did you see vocabulary in the song?
- What does it call?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์และหลักการใช้ Pronoun
- ครูยกตัวอย่างคำที่เป็น Pronoun จากหนังสือ “Your Friend, Little Bear”  พร้อมตัวอย่างประโยค เช่น
It is from his grandmother.
She was very pretty. หลังจากนั้นครูอธิบายหลักการใช้ Pronoun
ใช้
นักเรียนวาดการ์ตูนช่อง พร้อมแต่งประโยค
เช่น
Little Bear is a best man.
He is a best man.
ชิ้นงาน 
ออกแบบการ์ตูนช่องจากนิทาน “Your Friend, Little Bear”
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นความคิดคาดเดาเรื่องราวจากเรื่อง “Your Friend, Little Bear”


ความรู้
นักเรียนสามารถใช้ Pronoun ได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งเขียนอ่านคำศัพท์ และประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้ เขียนและอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
7
16  September 2014
เนื้อหา/โจทย์
“Your Friend, Little Bear” คำถาม
Do you think what does this word mean?
How do you think?
 เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms เรื่องราวจากนิทาน A Kiss For Little Bear
- Blackboard Share
- Show and Share ชิ้นงาน
- Wall thinking  ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านผ่านเกม Hang  man
- นิทาน“Your Friend, Little Bear”
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How’s the weather?  ครูทบทวนคำศัพท์จากที่เรียนมาผ่านเกม Hang  man โดยครูขีดเส้น_ _ _ ตามจำนวนตัวอักษร ให้นักเรียนทายว่าคำๆนี้เป็นคำศัพท์อะไร หลังจากนั้นครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอ่าน “Your Friend, Little Bear”  หลังจากนั้น
ครูเขียนเนื้อเรื่อง “Your Friend, Little Bear”  บนกระดาน โดยเว้นช่องว่างเพื่อให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นครูอ่านเนื้อเรื่องให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเติมคำที่ขาดหายไป
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เติม หลังจากนั้น อ่านออกเสียงเนื้อเรื่องพร้อมกัน
ใช้
นักเรียนเขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง Your Friend, Little Bear
ชิ้นงาน 
Mind Mapping สรุปเรื่อง Your Friend, Little Bear ภาระงาน
-นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เติมในช่องว่าง
- นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่อง “Your Friend, Little Bear”

ความรู้
นักเรียนสามารถเติมคำศัพท์ให้สอดคล้องกับประโยครวมทั้งให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้ เขียนคำศัพท์ให้สอดคล้องกับประโยค
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
7
17
เนื้อหา/โจทย์
- “Your Friend, Little Bear”
-  Clothes
คำถาม
Who am I?
How do you think?
เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms เรื่องราวจากนิทาน A Kiss For Little Bear
- Blackboard Share
- Brainstorms คำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านผ่านเกม Who am I?
- ภาพเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
ชง

ครูทักทายนักเรียน Good morning. How’s the weather? ครูทบทวนคำศัพท์ผ่านเกม 
Who am I? โดยที่ครูบอกข้อมูลของสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น

I am animal.
I live in the forest.
I have 4 lags.
I like to eat a fish.
Who am I? หลังจากนั้นให้นักเรียนตอบชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์จากที่ได้เล่นเกม
- ครูนำเสนอรูปภาพเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย แล้วพานักเรียนอ่านออกเสียง และสุ่มออกเสียงเป็นรายบุคคล
- ครูถามนักเรียน What is this? แล้วให้นักเรียนตอบจากรูปภาพที่ครูโชว์
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดพร้อมวาดภาพประกอบ
ชิ้นงาน
-
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดและอ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่อง  Clothes
ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง Clothes ได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ

นักเรียนสามารถตอบคำถามพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้   
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามจากประโยคได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
 คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 6 พี่ๆ ป.5 ได้เรียนเรื่อง The Party at Owl’s House เหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่เป็นการอ่านเพื่อทบทวนและสรุปไวยากรณ์จากเรื่องเช่น Noun, Pronoun, Verb ส่วนมากสามารถนำคำศัพท์มาแยกเป็นหมวดหมู่ได้ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่รู้ว่า Noun, Pronoun, Verb คืออะไร ครูจึงช่วยอธิบายเพิ่มเติม กิจกรรมต่อมมาครูให้นักเรียนเลือกบทความจากที่เรียนมาเช่น Red Ball on the Floor, Warm Air and the Sandwich และ He gets dressed, See His Friend ส่วนมากสามารถอ่านออกเสียงได้ แต่มีบางคนที่อ่านออกเสียงยังไม่ถูกและยังไม่คล่อง ครูจึงให้อ่านประโยคนั้นซ้ำๆ

    ตอบกลับลบ