เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week6


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 6 ระหว่าง วันที่ 8-12 กันยายน 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ สามารถ อ่าน เขียน ออกเสียงคำศัพท์ จากเรื่อง “The Party at Owl’s House” และ Animals ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
8  September 2014


เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “The Party at Owl’s House”
- Reading
คำถาม
- What did you hear?
- What did you see?
- Can you guess the story?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการถาม
- Key Questions
- Brainstorms การใช้ Subject   Pronoun และ Object Pronoun
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
หนังสือ Little Bear’s friend “The Party at Owl’s House”
ชง
 ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do? หลังจากนั้นครูนำเสนอเรื่อง  “The Party at Owl’s House” หลังจากนั้นครูเปิดคลิปเสียงให้นักเรียนฟังแล้วถามด้วยประโยค
What did you hear?
What did you see?
เชื่อม
ครูพานักเรียนอ่านเรื่อง “The Party at Owl’s House” หลังจากนั้นครูถามนักเรียน Can you guess the story?

ครูและนักเรียนสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่อง “The Party at Owl’s House”

ใช้
นักเรียนนักเรียนแปลความหมายเรื่อง “The Party at Owl’s House” พร้อมวาดภาพประกอบ

ชิ้นงาน 
แปลความหมายเรื่อง“The Party at Owl’s House” พร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “The Party at Owl’s House”


ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงจากเรื่อง “The Party at Owl’s House” ได้ถูกต้องตามหลักภาษา คาดเดาจาก
ทักษะ
นักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง“The Party at Owl’s House” ได้ถูกต้อง
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
6
9  September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “The Party at Owl’s House”
- Animals
คำถาม
- What animal did you see?
- How many animals in the story?
- What kind of animals in the story?

- Key Questions

- Brainstorms การใช้ Subject   Pronoun และ Object Pronoun
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
หนังสือ Little Bear’s friend  “The Party at Owl’s House”
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do? ครูเปิดคลิปวิดีโอเสียงเรื่อง “The Party at Owl’s House” ให้นักเรียนฟัง
 เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
หลังจากนั้นครูถามด้วยประโยค
How many animals did you hear?
What kind of animals did you hear?
ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน หลังจากนั้นครูพานักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์
ครูและนักเรียนสนทนาเรื่อง “The Party at Owl’s House”

ใช้
นักเรียนแต่งนิทานโดยเปลี่ยนตัวละครเป็นสัตว์ที่ตัวเองชอบ ตกแต่งให้สวยงาม


ชิ้นงาน
แต่งนิทานโดยเปลี่ยนตัวละครเป็นสัตว์ที่ตัวเองชอบ
ภาระงาน
ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “The Party at Owl’s House”


ความรู้
นักเรียนสามารถแต่งนิทานได้
ทักษะ
เขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง “The Party at Owl’s House” ได้ถูกต้อง
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
6
10  September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Contents 2 “The Party at Owl’s House”
- Summary
คำถาม
- Are we studying in the classroom?
- Are they eating in the classroom?
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
หนังสือ Little Bear’s friend  “The Party at Owl’s House”
ชง
- ครูทักทายนักเรียน What did you do on your holiday? Where did you go on your holiday?
- ครูพานักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง “Duck, Baby Sister”
เชื่อม
ครูแจก Sheet เรื่อง “Duck, Baby Sister” ครูเปิดวิดีโอเสียง หลังจากนั้นให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าง

ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เติมในช่องว่าง
ใช้
นักเรียนเขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง  “The Party at Owl’s House” ตกแต่งให้สวยงาม


ชิ้นงาน
Mind Mapping สรุปเรื่อง  “The Party at Owl’s House” 
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับเรื่อง “The Party at Owl’s House”
ความรู้
นักเรียนสามารถเขียน Mind Mapping สรุปเรื่อง  “The Party at Owl’s House” ได้
ทักษะ
นักเรียนเขียนและอ่านคำศัพท์เรื่อง“The Party at Owl’s House” ได้ถูกต้อง
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 6 พี่ๆ ป.5 ได้เรียนเรื่อง The Party at Owl’s House โดยครูให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การอ่านออกเสียง วาดภาพให้สอดคล้องกับประโยค เขียนตามคำศัพท์ตามคำบอก การเรียงลำดับเนื้อเรื้องให้ถูกต้อง พี่ๆ ป.5 ส่วนมากให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม สามารถอ่านออกเสียงได้ แต่มีบางส่วนที่ไม่ตั้งใจอ่านและอ่านไม่ได้ ครูแก้โดยรอบแรกอ่านตามครู อ่านเป็นคู่แล้วก็อ่านทีละคน ทำให้ทุกคนได้ฝึกอ่านออกเสียง และตั้งใจมากขึ้น

    ตอบกลับลบ