เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "Little Bear’s Friend"

เป้าหมาย(Understanding Goal):

รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษง่ายๆในสถานการณ์จำลองและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่ 22-26 กันยายน 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายเขียน อ่าน ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Clothes และใช้ Preposition และ How many…? ในประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ผ่านกิจกรรมต่างๆได้ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
22
September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Clothes
 - Preposition
คำถาม
- Where is it?
- Where is the____?
- What is this?
 เครื่องมือคิด
- Key Question
- Blackboard Share คำศัพท์
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
แผ่น Chart เกี่ยวกับ  Preposition
รูปภาพเช่น กระโปง กางเกง เสื้อ รองเท้า หมวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Preposition บนกระดาน ครูออกเสียงคำศัพท์พร้อมแสดงท่าทางประกอบ หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม
เชื่อม
ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Clothes โดยนำรูปภาพไปติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม
ครูติดแผ่น Chart รูปภาพเกี่ยวกับตำแหน่งของเครื่องแต่งกายบนกระดาน หลังจากนั้นนำเสนอแถบประโยคแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมช่วยกันแปลความหมาย ครูสุ่มให้นักเรียนออกมา ครูจะมีแถบประโยคหลายๆประโยค หลังจากนั้นครูถามนักเรียน เช่น Where is the skirt? นักเรียนหาประโยคที่ถูกต้องไปติดบนรูปภาพเช่น The skirt is under the table.
นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยค
ใช้
นักเรียนนักเรียนเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ  Clothes และเขียนประโยคที่อยู่บนกระดาน ลงในสมุด พร้อมวาดภาพประกอบ ระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นอ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่อง Clothesและ Preposition
หาประโยคที่ถูกต้องไปติดบนรูปภาพให้สอดคล้องกัน 


ความรู้
นักเรียนสามารถเลือกประโยคเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆไปติดให้สอดคล้องกับภาพได้ถูกต้อง
ทักษะ
นักเรียนสามารคอ่าน เขียน และคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ Clothes ได้ถูกต้อง
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
8
24
September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Preposition
- How many…?
- Clothes
คำถาม
- How many____ are there?
- Where is the________?
 เครื่องมือคิด
- Key Question
 - Brainstorms เกี่ยวกับเรื่องบทความที่อ่าน
- Blackboard Share
- Wall thing
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการกิจกรรม Where is it?
อุปกรณ์ในชั้นเรียน เช่น ดินสอ ปากกา หนังสือ เก้าอี้
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? ครูสุ่มถามนักเรียนรายบุคคล
ครูทบทวนคำศัพท์เรื่อง Preposition ผ่านกิจกรรม
Where is it? โดยที่ครูจะวางอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตรงกลางห้อง หลังจากนั้นครูถามด้วยประโยค
Where is it? ครูสุ่มถามเป็นรายบุคคล
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์จาก
กิจกรรม Where is it?
ครูติดรูปภาพเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่วางในตำแหน่งต่างกัน บนกระดานหลังจากนั้นครูถามนักเรียน
 ครู: How many____ are there on the chair?
 นักเรียน: There are_____ on the chair?
  ครู: Where are the shoes?
  นักเรียน: The shoes are on the chair.
ใช้
ครูแจกบัตรภาพให้นักเรียนหลังจากนั้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามโดยการจับคู่สนทนา
นักเรียนแต่งประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ ตกแต่งให้สวยงาม

ชิ้นงาน 
แต่งประโยคโดยใช้ How many…?พร้อมวาดภาพประกอบ 
ภาระงาน
นักเรียนสนทนา แสดงความคิดเห็นอ่านออกเสียงจากบทความเรื่อง Prepositionความรู้
นักเรียนสามารถแต่งประโยคและตอบคำถามเรื่อง Clothes และใช้  Preposition ในประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับ  Preposition ได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
8
25
September 2014
เนื้อหา/โจทย์
- Preposition
- Clothes
- How much…?
คำถาม
- How many____ are there?
- Where is the________?
- How much…?
เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms เกี่ยวกับการออกเสียง  Phonics
- Blackboard Share
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you feeling today? หลังจากนั้นครูทบทวนคำศัพท์เรื่อง  Preposition และ Clothes  
ครูกระตุ้นการเรียนรูผ่านคลิปวิดีโอเรื่องการถามราคาโดยใช้ How much…?
เชื่อม
ครูแสดงตัวอย่างการใช้ How much…? โดยครูติดป้ายราคาของสิ่งสองไว้แล้วถามนักเรียน
Teacher: How much is it?
Student: It’s ten bath.
Teacher: How much is skirt?
Student: It’s ten bath.
ครูให้นักเรียนจับคู่ คนให้ออกแบบร้านขายเครื่องแต่งกายว่ามีอะไรบ้าง พร้อมตั้งราคา
ครูให้นักเรียนสนทนาหน้าชั้นเรียน
ใช้
นักเรียนวาดภาพการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการถามราคา
ชิ้นงาน
ภาพการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการถามราคา 
ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวคำศัพท์เรื่องบ้าน

ความรู้
นักเรียนสามารถใช้ How much…? ในการถามราคาและแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารคอ่าน เขียน และคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง
นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ๆ ป.5ได้เรียนเรื่อง Clothes และ Preposition โดยครูนำบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายต่างๆ มาให้เรียนรู้คำศัพท์ก่อนโดยนักเรียนจะได้ฝึกอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายจากภาพที่เห็น หลังจากนั้นต่อมาเป็นกิจกรรมการเรียน เรื่อง Clothes และ Preposition โดยครูนำเอาคำศัพท์ที่เป็น Clothes และ Preposition วางไว้ตรงกลางของห้องแล้วพูดประโยคเช่น A hat is on the table พี่ ป.5 ต้องเดินไปหยิบคำศัพท์ให้สอดคล้องกับประโยคที่ฟัง และหลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่งประโยคและวาดภาพประกอบ กิจกรรมนี้พี่ ป.5 สามารถแต่งประโยคได้ด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม

    ตอบกลับลบ